• Pri návrate do školy sa nevyžaduje potvrdenie o ukončení izolácie od lekára, rodič predloží
    iba „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ 

    Vyhlásenie môžete vyplniť elektronicky na stránke EDUPAGE (vtedy nemusí mať žiak tlačivo).

    Tlačívá nájdete v prílohách nižšie


    Návod na domáci AG samotest

    Covid_ag_test_navod.pdf


    Oznámenie o výnimke z karantény

    Oznámenie o výnimke z karantény


    Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezpríznakovosti žiaka

    Vyhlásenie o bezpríznakovosti


    Čestné vyhlásenie o pozitivite antigénového samotestu na ochorenie COVID-19 a o absolvovaní izolácie

    Cestne_vyhlasenie_pozitivita_AG_samotestu_ukoncenie_izolacie(4.2.2022).docx


    Manuál ako zadať Vyhlásenie o bezpríznakovosti cez EDUPAGE

    Návod zadanie bezpríznakovosti EDUPAGE


    Potvrdenie o vykonaní AG samotestu s negatívnym výsledkom pre mimovyučovacie aktivity

    Potvrdenie_o_vykonani_AG_samotestu_s_negativnym_vysledkom_-_mimovyucovacie_aktivity.docx


    Aktuálne zápisnice RÚVZ o karenténe tried

     


    Smernica o dištančnom vzdelávaní
    Smernica_o_distancnom_vzdelavani.pdf


    Opatrenia školy proti šíreniu COVID-19 platné od 04.05.2022

    ŠKOLSKÝ SEMAFOR je pre zlepšujúci sa vývoj epidemickej situácie od 04.05.2022 pozastavený.

    Opatrenia školy vychádzajú z platných zákonov, uznesení vlády SR, vyhlášok, ako aj opatrení, rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR a rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR.

    PREKRYTIE HORNÝCH DÝCHACÍCH CIEST RESPIRÁTOROM/RÚŠKOM

    Na základe aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR dieťa/žiak ani zamestnanec školy nemusí mať v interiéri ani v exteriéri prekryté horné dýchacie cesty.

    Z obavy o svoje zdravie môže aj naďalej dieťa/žiak a zamestnanec mať dobrovoľne prekryté horné dýchacie cesty rúškom/respirátorom.

    Prevádzka ŠKD je od 6:30 do 17:00 hod vo svojich triedach.

    STRAVOVANIE

    Výdaj stravy v ŠJ sa naďalej riadi podľa rozpisu a protiepidemiologickými opatreniami jedálne pod pedagogickým dozorom, ktorý  žiakov usmerňuje.

    Prihlásenie o dohlásenie zo stravy  je možné v pracovných dňoch do 14:00 hod. telefonicky u vedúcej ŠJ na t.č. 033/7625347

    PRÍZNAKY OCHORENIA COVID-19

    - akútne: zadýchavanie, tlak a bolesť na hrudi, pocit nedostatku vzduchu, modré pery a bledá tvár, vykašliavanie krvi, porucha alebo strata vedomia,

    - najčastejšie: horúčka, bolesť hlavy, bolesť hrdla, kašeľ, nádcha alebo upchatý nos,

    - bežné: únava, bolesť svalov, dýchavičnosť, hnačka,

    - zriedkavé: vyrážka na pokožke, zápal spojiviek, strata čuchu alebo chuti, zimnica, vracanie, farebné zmeny končekov prstov.

    Žiadame zákonných zástupcov žiakov, aby posielali do školy zdravé deti!!!

    PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI A POTVRDENIE OD LEKÁRA

    Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti sa predkladá s cieľom zabezpečiť bezpečné prostredie v škole za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov podľa § 152 písm. c) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, a tak zachovať prezenčnú výučbu a minimalizovať riziko prerušenia výučby v triede.

    Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti predkladá pri nástupe do školy po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka (Príloha č.1).

    V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, sa žiak považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať.

    Ak žiak nepríde v sprievode rodiča do školy a nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, bude žiak umiestnený do izolačnej miestnosti a rodič bude  kontaktovaný školou.

    Ak si žiak nedopatrením zabudne vyhlásenie doma, rodič má 3 možnosti:

    1. odoslať ho škole prostredníctvom ASC agendy (EDUPAGE) alebo e-školy,

    2. poslať scan „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“ e-mailom,

    3. kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať.

    DOMÁCE SAMOTESTOVANIE – IZOLÁCIA ŽIAKA

    Dobrovoľné samotestovanie sa odporúča  vykonávať v škole s výskytom 10% žiakov pozitívnych na ochorenie COVID-19 z celkového počtu žiakov školy. K domácemu samotestovaniu bude rodič vyzvaný prostredníctvom triedneho učiteľa cez dohodnutý komunikačný kanál.

    V prípade, že rodič samotesty nemá, môže si ich vyzdvihnúť u riaditeľky školy.

    Možnosť antigénového samotestovania môžu využiť všetci žiaci, aj zaočkovaní a aj tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19.

    Pri vykonávaní samotestu žiak postupuje podľa pokynov výrobcu testu a návodu zverejneného Ministerstvom zdravotníctva SR. S prípadnými otázkami, týkajúcimi sa použitia samotestov, sa môžete obrátiť na Ministerstvo zdravotníctva SR prostredníctvom emailu samotestovanie@health.gov.sk alebo infolinky 0800 / 174 174.

    Použité Ag samotesty nahlasuje triednemu učiteľovi prostredníctvom aplikácie EDUPAGE, prípadne SMS alebo iným dohodnutým spôsobom.

    IZOLÁCIA A KARANTÉNA

    Izolácia je obmedzenie pohybu osoby, ktorá bola pozitívne testovaná na COVID-19.

    Izolácia trvá po dobu 5 dní, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín izolácie nevyskytnú klinické príznaky od dátumu testovania s pozitívnym výsledkom alebo od objavenia prvých klinických príznakov ochorenia.

    Koniec izolácie určuje lekár len v prípade výskytu klinických príznakov. Všeobecný lekár nevydáva potvrdenie o ukončení izolácie.

    Po ukončení 5-dňovej izolácie je osoba povinná mať ďalších 5 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2. Žiaci po skončení izolácie v škole a v školskom zariadení môžu použitie respirátora nahradiť rúškom.

    Karanténa je pre osobu, ktorá prišla do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19.

    Úzky kontakt zostáva v karanténe iba vtedy, ak jeho všeobecný lekár posúdi karanténu ako potrebnú (zo zreteľov hodných epidemiologických dôvodov, ktorými sú najmä dlhodobý úzky kontakt s osobou pozitívnou na ochorenie, ohrozenie imunodeficientnej osoby na pracovisku) a zároveň, ktorá prišla do úzkeho kontaktu s osobou, ktorá sa neskôr stala osobou pozitívnou na ochorenie, a to počas obdobia dvoch dní:

    - pred dňom odberu vzorky biologického materiálu do skončenia izolácie alebo

    - pred objavením sa prvých klinických príznakov ochorenia u osoby do skončenia jej izolácie.

    Karanténa končí pri bezpríznakovom priebehu po 5 dňoch.

    V prípade výskytu klinických príznakov počas karantény rodič telefonicky alebo e-mailom kontaktuje všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak sa rodič nedokáže skontaktovať so všeobecným lekárom svojho dieťaťa, postupuje podľa manuálov zverejnených na webovej stránke: https://pediatridetom.sk/

    MIMORIADNE PRERUŠENIE ŠKOLSKÉHO VYUČOVANIA

    Na základe rozhodnutia ministra školstva v období školského vyučovania môže riaditeľ školy podľa § 150 ods. 5 školského zákona poskytnúť žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried z dôvodu podozrenia na výskyt COVID-19 voľno viac ako päť dní so súhlasom zriaďovateľa.

    Riaditeľ školy so súhlasom zriaďovateľa z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia poskytne voľno žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried a túto skutočnosť bezodkladne oznámi rodičom formou oznamu zverejneného spôsobom, ktorý určí škola (napr. prostredníctvom webového sídla školy, edupage alebo písomným oznámením).

    OSPRAVEDLNENIE NEPRÍTOMNOSTI ŽIAKA NA VYUČOVANÍ

    Podľa rozhodnutia ministra školstva rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia.

    Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka).

    Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky. 

    OŠETROVNÉ ČLENA RODINY (OČR)

    Rodič má nárok na ošetrovné (OČR), ak riaditeľ školy alebo RÚVZ rozhodol o prerušení vyučovania v triede alebo vo viacerých triedach žiaka do 11 rokov, alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia všeobecného lekára pre deti a dorast.

    Rodič môže zažiadať o OČR priamo na webovej stránke Sociálnej poisťovne

    https://eformulare.socpoist.sk/sluzby/ziadostio-ocr.

    Ak rodič nechá žiaka doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká.