• Nadpis

    • Plnenie povinnej školskej dochádzky mimo územia SR

     - informácie pre zákonných zástupcov

     ŽIAK , KTORÝ PLNÍ POVINNÚ ŠKOLSKÚ DOCHÁDZKU V ZAHRANIČÍ:

     Zákonný zástupca:

      1. vyplní Žiadosť o povolenie osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky mimo územia SR na jeden školský rok.

     Riaditeľ ZŠ:

      1. vydá Rozhodnutie o povolení plnenia školskej dochádzky mimo územia SR na jeden školský rok.

     Zákonný zástupca:

      1. zašle ZŠ Mojmírova 98, Piešťany  do 15. septembra príslušného školského roka Potvrdenie o návšteve školy v zahraničí.

       KOMISIONÁLNE SKÚŠKY

     Zákonný zástupca:

     1. Základnej škole Mojmírova 98 Piešťany (osobne, poštou, e-mailom) do 15. mája príslušného školského roka Žiadosť o vykonanie komisionálnej skúšky, v ktorej uvedie navrhovaný termín konania komisionálnej skúšky. 

     2. Po absolvovaní štúdia v zahraničí je zákonný zástupca žiaka povinný:
     predložiť riaditeľovi školy overenú fotokópiu vysvedčenia za 1. a 2. polrok najneskôr do 25. augusta príslušného školského roka v prípade, ak žiada o vykonanie komisionálnej skúšky, 
     absolvovať komisionálne skúšky z povinných predmetov podľa rozhodnutia riaditeľa školy v zmysle § 25 školského zákona odsek 5 v termíne do 31. augusta príslušného školského roka.

     3. Riaditeľ školy odporúča zákonným zástupcom neplnoletého žiaka vo vlastnom záujme  požiadať Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní MŠVVaŠ SR o prevod známok zo štúdia v zahraničí do slovenskej klasifikácie (ekvivalenciu) a doklad predložiť riaditeľovi školy.
      

      Riaditeľ ZŠ Mojmírova 98, Piešťany

     1. vydá Rozhodnutie vykonať komisionálnu skúšku, najneskôr 15 dní pred ich konaním.

     2. zašle zákonnému zástupcovi Oznámenie o konaní komisionálnej skúšky (termín je prerokovaný so zákonným zástupcom).

     3. písomne vymenuje komisie pre jednotlivé predmety, u ktorých bude žiak/žiačka preskúšaný/á.

     4. predseda komisie vyhotoví písomne Protokoly o komisionálnom preskúšaní za každý polrok osobitne.

     5. vydá žiakovi/žiačke vysvedčenie. V doložke sa uvedie:

     Žiak/Žiačka je na tomto vysvedčení hodnotený/á z predmetov, z ktorých nebol/a hodnotený/á na vysvedčení vydanom v školskom roku ... školou... za ...ročník.“ 

     Smernica - osobitný spôsob plnenia dochádzky