• Nadpis

    • 'Obedy zadarmo' v novom šk. roku 2021/22

     Plošné poskytovanie dotácií na stravu v ZŠ a v poslednom ročníku MŠ skončilo ku 31. júlu 2021.
     Počas mesiaca júl 2021 sa štátna dotácia vzťahovala už iba na predškolákov; pre deti v letných táboroch sa dotácia neposkytovala.

     Počas mesiaca august 2021 - platí prechodné ustanovenie pre materské školy - dotácia sa poskytuje bez zmeny, t.j. plošne pre všetky deti v poslednom ročníku MŠ.

     KTO MÔŽE ŽIADAŤ O DOTÁCIU od šk. roku 2021/ 2022

     Zákon 544/2010 Z.z. (verzia účinná od 01.08.2021 do 31.12.2021 / od 01.01.2022) v § 4 určuje, že dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla v MŠ a v ZŠ pre deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy alebo základnú školu
     - podľa odseku (3) na
     a) každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ, v ktorej je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi

     b) dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,

     c) dieťa, ktoré žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku (táto skutočnosť sa preukazuje čestným vyhlásením)

     - podľa odseku (6)
     --> dotácia sa poskytuje v sume 1,30 eura za každý deň, v ktorom
     ---- sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ alebo vyučovania v ZŠ (za vyučovanie v ZŠ sa považuje aj individuálne vzdelávanie bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v základnej škole)
     ---- a odobralo stravu
     -------- dotáciu má zriaďovateľ vyplatiť aj rodičovi na dieťa s diétou (ak zdravotný stav dieťaťa vyžaduje osobitné stravovanie podľa posúdenia ošetrujúceho lekára), ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo

     - podľa odseku (9)
     => poskytnutie dotácie na dieťa podľa písmen a) a b) odseku (3) bude počas školského polroka - aj vtedy, ak sa počas tohto šk. polroka zmenia skutočnosti


     Ďalšie informácie, termíny či tlačivá môžete nájsť na stránkach:
     Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
     Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR

     Odkazy na jednotlivé zákony :
     544/2010 Z. z. - z 8. decembra 2010 - časové verzie predpisu účinné od 03.07.2021 do 31.07.2021; od 01.08.2021 do 31.12.2021; od 01.01.2022
     417/2020 Z. z. - z 26. novembra 2020 - časové verzie predpisu účinné od 01.0.2021 do 31.07.2021; od 01.08.2021
     257/2021 Z. z. - z 22. júna 2021- časové verzie predpisu účinné od 03.07.2021 do 31.07.2021; od 01.08.2021 do 31.12.2021; od 01.01.2022