• Platby ŠKD

     • Bankovým prevodom na č. ú.: SK 62 5600 0000 0052 2538 8002

      Do správy pre prijímateľa uviesť priezvisko a meno žiaka + trieda

      Platbu realizujte mesačne do 15. dňa príslušného mesiaca podľa predpisu v aplikácii edupage

     • Najusilovnejšia trieda z okresu v učení slovíčok

     • ZŠ Mojmírova 98 je víťazom okresného kola jazykového šampionátu s WocaBee!
      Žiaci z triedy 7.C Mičutková získali prvenstvo v precvičovaní slovíčok v okrese Piešťany a postupujú do krajského kola.

      V pondelok 9. novembra sa žiaci našej školy zapojili do celoslovenskej súťaže v učení cudzích jazykov s názvom Jesenný WocaBee šampionát.
      V druhom ročníku súťaže v precvičovaní slovíčok medzi sebou súperia žiaci od základných škôl až po gymnáziá, a to nielen na Slovensku, ale aj v susednej Českej republike.
      Šampionát prebieha v aplikácii na učenie cudzích slovíčok WocaBee, ktorá funguje online, takže žiakom nebráni v súťažení ani dištančná forma výučby.
      Na Slovensku aj v Českej republike je do súťaže zapojených približne 45 000 žiakov.

      V našom okrese sa najusilovnejšími žiakmi v prvom kole súťaže stali žiaci triedy 7.C Mičutková. No rovnako dobre si viedli aj ďalšie triedy našej školy, rozdiely boli naozaj minimálne. Zapojené sú takmer všetky triedy našej školy.
      Počas prvého týždňa šampionátu získali v aplikácii skvelý výsledok – ich priemerný denný počet bodov (tzv. WocaPoints) na žiaka bol v okresnom kole až 275!
      Stali sa tak okresnými WocaBee šampiónmi a postupujú do krajského kola, ktoré prebieha od 17. do 20. novembra 2020.
      Držme našim žiakom palce, aby boli úspešní aj naďalej a prebojovali sa svojou usilovnosťou až do Česko-slovenského finále Jesenného WocaBee šampionátu v decembri.

     • Riaditeľské voľno 1.-4. ročník

     • Usmernenie k oznamovaniu údajov o neprítomných deťoch a žiakoch Sociálnej poisťovni od októbra 2020.

      V Bratislave 27. 10. 2020

      Podľa bodu č. 4 Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2020/15801:1-A1800 zo dňa 28. 8. 2020 „Škola oznámi územne príslušnému okresnému úradu v sídle kraja na účely poskytovania ošetrovného údaje o deťoch a žiakoch v rozsahu určenom Zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a spôsobom určenom Sociálnou poisťovňou podľa stavu k poslednému dňu príslušného mesiaca v termíne do 3. dňa nasledujúceho mesiaca. Okresný úrad v sídle kraja tieto údaje oznámi Sociálnej poisťovni do siedmich dní odo dňa ich oznámenia školou.“.

      Na rozdiel od predchádzajúceho obdobia budú školy zasielať údaje o deťoch a žiakoch, ktorí sa v priebehu predmetného mesiaca nezúčastňovali výchovno-vzdelávacieho procesu z dôvodu, že:

      a) im bola nariadená karanténa/izolácia,

      b) ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (t. j. RÚVZ alebo riaditeľom školy), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno alebo

      c) ich ošetrujúci lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa a žiaka.

     • Oznam

     • Na základe rozhodnutia RÚVZ v Trnave je žiakom 4.A (podľa priloženého zoznamu) a žiakom 4.B nariadená domáca karanténa v termíne od 03.11. do 07.11.2020   z dôvodu pozitívneho prípadu COVID – 19. Žiaci počas tohto obdobia prechádzajú na dištančný spôsob výučby. Vedenie školy žiada rodičov, aby dôsledne sledovali zdravotný stav svojich detí a v prípade výskytu príznakov ochorenia na COVID – 19 telefonicky kontaktovali detského ošetrujúceho lekára. Nástup do školy je 10.11.2020 Pri návrate je žiak povinný priniesť vyplnené a rodičom podpísané Vyhlásenie o bezinfekčnosti.

     • 3.11.2020

     • Od 03.11.2020 nastúpia na povinnú školskú dochádzku žiaci z tried 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.B, 3.C, 4.A, 4.C .

      Žiaci 3.A triedy od 03.11.2020 – prechádzajú pre karanténne opatrenie na dištančnú výučbu.
      Rodičov prosíme sledovať zdravotný stav detí.

      Žiakov 4.B rieši RÚVZ v Trnave.
      Nemá ešte k dispozícii výsledok jedného testu.
      Žiakom tejto triedy udeľuje riaditeľ školy riaditeľské voľno.

      Žiaci, ktorí zostanú doma v karanténe s pozitívnym členom rodiny na COVID – 19, nahlásia túto skutočnosť triednej učiteľke. Spolu si dohodnú spôsob dištančného vzdelávania.