• PERINBABA / ŽIVÝ STREAM

     • Bábkové divadlo v on-line triede. Aj tak by sme mohli nazvať živý stream, ktorého sa zábavnou a zároveň edukačnou formou, zúčastnili žiaci 5.A triedy.  On-line hodina literatúry, pod vedením pána učiteľa Mencla, sa 07.04.2021 na okamih zmenila v netradičnú formu získavania informácií. Do on-line triedy zavítala návšteva. Bola ňou herečka, bábkoherečka, prodekanka Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení – pani Barbora Krajc Zamišková, ktorá s radosťou prijala naše pozvanie.

      Barbora Krajc Zamišková je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (odbor slovenský jazyk – estetika) a Katedry bábkarskej tvorby Vysokej školy múzických umení v Bratislave (odbor bábkoherectvo). Doktorandské štúdium absolvovala v Kabinete divadla a filmu v Slovenskej akadémii vied (odbor dejiny divadla). Prezentovala sa aj ako spoluriešiteľka projektov vedecko-výskumných úloh VEGA v Slovenskej akadémii vied, účinkovala v mnohých divadelných inscenáciách a zúčastnila sa na niekoľkých odborných divadelných sympóziách. Vedie Divadlo TUŠ.

      Pre piatakov si, po dohode s pánom učiteľom, pripravila program, v ktorom pútavým spôsobom priblížila prácu bábkoherečky / bábkoherca a tvorbu Ľubomíra Feldeka, určenú pre detského čitateľa.  Hostka nám bližšie predstavila zákulisie bábkovo-divadelnej hry Perinbaby, v ktorej sama naštudovala postavu Jakubka. Zasvätila nás do procesu výroby bábky, maňušky, masky, javajky a marionety. Žiaci sa tak mohli zoznámiť s vytvorenými bábkovými postavami, napríklad: Analfabetou Negramotnou, Harrym Potterom, Annou zo Zeleného domu, Gandalfom, vlkom z rozprávky o troch prasiatkach a inými. Žiakov veľmi potešila aj krátka improvizovaná inscenácia s bábkovou postavou Analfabety Negramotnej.

      Na záver rozšírenej on-line hodiny sa žiaci pýtali otázky, na ktoré im hostka odpovedala. Medzi ne patrili aj tieto:

      Prečo ste chceli byť bábkoherečkou? Odpoveď: Od malička mám rada divadlo, tvorivosť, nové nápady. Divadlo bolo to, čo ma vždy bavilo, zaujímalo. Už od detstva som rada recitovala, hrala sa s bábikami, vkladala do nich dušu postáv.

      Čo bol hlavný impulz k práci v divadle? Odpoveď: Divadelný krúžok, ktorý som navštevovala od štvrtého ročníka základnej školy. Raz pani učiteľka priniesla bábky. Jedna z nich bola ježko. Veľmi sa mi páčila. Bola to presne tá postava, ktorá mohla byť mnohotvárna: šušlavá, meniteľná hlasom, hlúpa alebo inteligentná, ráčkujúca...

      Aká je Vaša obľúbená postava, ktorú stvárňujete? Odpoveď: Najradšej mám postavu Guľka Bombuľka. Samozrejme, mám rada aj iné postavy, ale táto je moja najobľúbenejšia.

      Baví vás skúšanie hier a potom ešte aj niekoľkonásobné reprízovanie? Odpoveď: Proces skúšania je náročný, ťažký. Skúšky nie sú až také zábavné. Chýba tam divák, ktorý je často kritikom. Na premiére je to už iné. Skvelý pocit. Diváci všetko vidia, vnímajú. Detský divák je ten najnáročnejší divák a zároveň najúprimnejší. On hneď povie, či je predstavenie pútavé alebo nie.

      Hrali ste niekedy s javajkou nejaké divadelné predstavenie? Odpoveď: Na škole sme sa hru s javajkou učili. Je to veľmi náročné. Niektoré vážia aj tridsať kilogramov a keď si predstavíte, že s nimi hráte celé predstavenie, ste veľmi vyčerpaní. Javajky sa dnes už veľmi málo používajú. Deti sú šťastné, keď bábkoherca vidia, keď môžu nazerať do zákulisia postáv. Javajky sa väčšinou zobrazovali formou vykrytého herca za paravánom a to dnešného detského diváka až tak veľmi neosloví.

      Žiakom sa on-line hodina veľmi páčila, čo dokazovali mnohé pochvalné slová a burcujúci potlesk.

     • Prihlásenie žiaka do 1. ročníka

     • Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ Mojmírova 98 Piešťany pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční
      bez prítomnosti detí v dňoch:

      09. 04. 2021 od 14:00 hod. do 18:00 hod.

      10. 04. 2021 od 08:00 hod. do 12:00 hod.

      Do 1. ročníka sa zapisujú deti narodené od 01. 09. 2014 do 31. 08. 2015 a deti, ktoré mali
      v školskom roku 2020/2021 odklad povinnej školskej dochádzky.

      Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.

      Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (ďalej len spádová škola), ak pre neho zákonný zástupca nevyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.

      Spádovú školu si môže zákonný zástupca dieťaťa overiť vo VZN Mesta Piešťany.

      Zákonný zástupca dieťaťa zapisuje dieťa na jednu základnú školu.

      Zákonného zástupcu dieťaťa  žiadame, aby vyplnil (s diakritikou) elektronickú prihlášku, prihlášku vytlačil a odoslal. Prihlášku musia podpísať obaja zákonní zástupcovia. Podpísanú prihlášku prinesie jeden zákonný zástupca na overenie (rodný list dieťaťa a OP zákonného zástupcu) v termíne zápisu do školy.

      Zákonní zástupcovia dieťaťa, ktorý nemajú možnosť prihlásiť svoje dieťa elektronicky, môžu vyplniť prihlášku v stanovenom termíne na mieste zápisu osobne.

      V prípade, že má zákonný zástupca dieťaťa pochybnosti o školskej zrelosti, môže kontaktovať CPPPaP v Piešťanoch na tel. čísle 0911/887745, 033/7743423 od 8.00 hod. do 15.00 hod., prípadne cpppappiestany@gmail.com

      Ak máte dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacímí potrebami, doložte vyjadrenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2021.

      Priebeh a organizáciu zápisu zverejníme na stránke školy podľa aktuálnych protipandemických opatrení.

      Prosíme sledovať stránku školy.

     • „Vytvor si vlastnú maňušku”

     • Tak znelo zadanie domácej úlohy z on-line hodiny literatúry pre žiakov 5.A triedy, pod vedením pána učiteľa Lukáša Mencla. Žiaci sa prostredníctvom vlastnej skúsenosti, tvorivosti a fantázie mali vžiť do úloh návrhárov, krajčírov, šičiek, atď. a vytvoriť vlastnú maňušku.

      Na povrch jednoduchá úloha. Avšak pri samotnom procese výroby sa nejeden žiak potrápil. Po niekoľkohodinovej práci vznikli skutočne originálne maňušky vyrobené s láskou a maximálnym úsilím. 

      Pozrite si aj vy nádherné práce šikovných rúk žiakov tejto triedy.

     • Antickí bohovia

     • Aj počas online výučby vedia byť žiaci našej školy kreatívni. Počas hodín DEJ v 6.B a 6.C mali za úlohu pripraviť si projekt k téme  “ Antickí (grécki a rímski) bohovia”. Mnohí žiaci si dali záležať a vytvorili v spolupráci s rodičmi nádherné kostýmy .. :-)

     • Potvrdenie o návšteve školy

     • Žiadame rodičov, ktorí pracujú v zahraničí a potrebujú potvrdenie o návšteve školy žiaka, aby predtým zavolali na t.č.: 033/7725435 a dohodli si termín prevzatia.
      Ďakujeme

     • Prihlášky na SŠ

     • Oznamujeme rodičom, že aktuálne je už možné podávať prihlášky na stredné školy do termínu, o ktorom sme vás pôvodne informovali - 8.4.2021. Môžete tak urobiť dvoma spôsobmi:

      1. formou edupage – v tomto prípade nie je nutný podpis rodiča ak sa bude prihlasovať cez rodičovské konto, návod na podanie prihlášky si môžete pozrieť tu: https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u259/u601/u646

      Nezabudnite tam pridať scany diplomov zo súťaží (originálov si môžete ofotiť sami, fotokópie z našej školy by mali byť opečiatkované našou školou) a lekárske potvrdenia v prípade, že ide o nasledovné odbory:

      - 2275 H hutník

      - 2433 H obrábač kovov

      - 3661 H murár

      - 3663 H tesár

      - 3684 H strechár

      - 3762 H železničiar

      - 4575 H mechanizátor lesnej výroby

      - 5371 H sanitár

      - Všetky študijné zdravotnícke odbory skupiny 53 na stredných zdravotníckych školách

      - 8227 Q tanec

      - 9245 M ochrana osôb a majetku

      Vzor lekárskeho potvrdenia si môžete stiahnuť nižšie. (potvrdenie o zdravot.spôsobilosti na štúdium-vzor)

      Žiaci 5.ročníka so záujmom o osemročné gymnaziálne štúdium, ktorí boli hodnotení slovne, pripájajú ešte naskenované slovné hodnotenie z jednotlivých predmetov (v prípade, že ho doma nemáte, vám ho naskenujem a pošlem, alebo to pripojím k prihláške ja – treba ma informovať).

      Takáto prihláška bude ešte elektronicky overovaná našou školou pred podaním na strednú školu.

      2. Alebo ak škola nie je v systéme edupage, prípadne s tým máte iný problém, treba ma kontaktovať, ja vám prihlášku pošlem mailom v pdf formáte, prípadne si pre ňu prídete osobne do školy. V takomto prípade je potrebné si skontrolovať správnosť údajov, podpísať ju – pokiaľ možno oboma rodičmi (alebo uviesť aspoň adresu druhého rodiča ak nie je totožná s adresou prvého). Následne je potrebné doručiť ju našej škole, kde ja ešte pripojím prípadne diplomy či iné potrebné dokumenty a dáme ju potvrdiť riaditeľovi školy.

      V prípade, že ide o integrovaného žiaka, ktorý sa hlási na odbor s prijímacími skúškami, stredná škola žiada o pripojenie k prihláške aktuálneho vyšetrenia z CPPPaP – títo žiaci by potom mali mať navýšený čas na prijímacích skúškach. Ak si neželáte, aby sme tieto informácie poskytli stredným školám, dajte mi prosím čo najskôr vedieť, že si to neželáte.

      Po absolvovaní skúšok a doručení výsledkov majú rodičia doručiť každej škole na ktorú boli prijatí, potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium – do 25.5.2021. Vzor je taktiež možné stiahnuť si nižšie.
      (potvrdenie o nastúpení(nenastúpení) žiaka na štúdium)

      Želám vám veľa úspechov v prijímacom konaní. Mgr. Jana Kolláriková, výchovná poradkyňa

      jana.kollarikova@zsmojmirova.sk

     • Reprezentácia školy

     • Dňa 10.2. 2021 sa uskutočnilo krajské kolo olympiády v anglickom jazyku. Prebiehalo online, skladalo sa z dvoch častí, písomnej a ústnej. V kategórii 1B skončil na VII. mieste Filip Sochor 9.A, pripravovala p. uč. Ďugová. V kategórii 1C sa umiestnila na IV.mieste  Sonia Phillipa Turner 7.A, pripravovala p.uč. Švecová. Obom srdečne ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

     • Oznam

     • Na základe prijatého COVID automatu, regionálnych indikátorov a epidemiologickej situácie v okrese Piešťany RÚVZ v Trnave nedoporučuje otvorenie prezenčnej výučby  v školách od 08.03.2021.

      Zriaďovateľ školy Mesto Piešťany potvrdil svojim rozhodnutím stanovisko RÚVZ v Trnave.

      Žiaci 1. stupňa pokračujú od 08.03.2021 v nastavenom dištančnom vzdelávaní do odvolania.

      Rodičia žiakov majú nárok na pandemickú OČR.

     • 2% z dane

     • Milí rodičia a priatelia školy,

      vopred vám veľmi ďakujeme, ak sa rozhodnete prispieť 2%tami našej škole - vedzte, že finančné prostriedky využívame vždy tak, aby boli ku prospechu detí. Stále sa snažíme zlepšovať prostredie školy, aby sa nám spoločne dobre pracovalo (momentálne prebehla rozsiahla rekonštrukcia wifi siete a posilnenie internetového pripojenia, budujeme novú počítačovú učebňu, na chodbách sú nové osvetlenia a do tried budú namontované čističky vzduchu - doplnok ku germicidným žiaričom, ktoré máme v škole a ktoré nám významne pomáhajú pri ochrane zdravia.)

     • Výpis hodnotenia žiaka za 1. polrok 2020/2021

     • Vážení rodičia!
      Výpis hodnotenia vášho dieťaťa vám bol odoslaný online cez EDUPAGE
      v rámci rodičovského konta.

      Ďakujeme, že spolu s nami zvládate náročné obdobie vzdelávacieho procesu cez online vyučovanie.
      Vnímame, že pre obe strany je to nová skúsenosť, ktorú my vďaka podpore z vašej strany zvládame a veľmi si to vážime.

     • Úspech našich žiakov v okresných kolách jazykových olympiád

     • Aj tento rok sa žiaci našej školy zapojili do predmetových olympiád v slovenskom a anglickom jazyku, ktoré prebiehali online.

      13. januára sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku.

      V kategórii 1A získala 3. miesto Zuzana Odorčáková, žiačka 6.C.

      V kategórií 1B získal 1. miesto Filip Sochor, žiak 9.A.

      Zároveň postupuje do krajského kola súťaže.

      27. novembra nás Simona Kusá, žiačka 9.B, reprezentovala v okresnom kole Olympiády zo slovenského jazyka.
      Umiestnila sa na 6. mieste.

      Ďakujeme všetkým za úspešnú reprezentáciu školy a Filipovi želáme úspešné absolvovanie krajského kola.