• Nadpis

    • Ak sa rodičia rozhodnú darovať škole 2 % zaplatenej dane fyzickej osoby postupujú nasledovne:

      

     1. Vyplnia tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane

     2. Priložia potvrdenie o zaplatení dane

     POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI 

     na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane fyzickej osoby podľa
     zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

     Za rok 2021

     Toto potvrdenie na vyžiadanie vydá zamestnávateľ. Treba žiadať v žiadosti o ročné zúčtovanie dane.

     Podnikatelia, ktorí si dávajú daňové priznanie, uvedú v odd. XIII. 125

     Údaje o prijímateľovi:
     IČO 173196171098
     Názov: Rodičovské združenie pri ZŠ
     Ulica: Mojmírova    
     Číslo:  98
     Obec: Piešťany        
     PSČ  921 01 

     3. Vyhlásenie spolu s potvrdením buď prinesú do školy, alebo priamo na Daňový úrad Piešťany.

     Vyhlásenie 2% z dane